नार्कोटिक्स एनोनिमस पाइलामा काम गर्ने निर्देशिका (नेपालीमा)